Welke tarieven gelden voor de rioolheffing?

Voor het belastingjaar 2020 gelden de volgende tarieven:

de eigenarenheffing:

  • de eigenarenbelasting bedraagt per perceel, € 192,12;
  • in afwijking van het hierboven genoemde tarief geldt, in geval het een perceel betreft met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 25 m², een tarief van € 48,03 per perceel.

de gebruikersheffing:

  • voor elke kubieke meter water of gedeelte daarvan boven het aantal van 250 m³, € 0,77
  • voor zover het een perceel betreft dat niet in hoofdzaak tot woning dient, tevens voor elke vierkante meter hemelwater afstromend oppervlak boven het aantal van 500 m², € 0,26.