Rioolheffing

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

Welke tarieven gelden voor de rioolheffing?

Voor het belastingjaar 2021 gelden de volgende tarieven:

de eigenarenheffing:

  • de eigenarenbelasting bedraagt per perceel, € 205,91;
  • in afwijking van het hierboven genoemde tarief geldt, in geval het een perceel betreft met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 25 m², een tarief van € 51,48 per perceel.

de gebruikersheffing:

  • voor elke kubieke meter water of gedeelte daarvan boven het aantal van 250 m³, € 0,83
  • voor zover het een perceel betreft dat niet in hoofdzaak tot woning dient, tevens voor elke vierkante meter hemelwater afstromend oppervlak boven het aantal van 500 m², € 0,30.

Heb ik recht op een gedeeltelijke vermindering als ik in de loop van het jaar mijn pand verkoop of verhuis naar een ander adres buiten de gemeente

De peildatum voor het vaststellen van de aanslag rioolheffing is 1 januari van het belastingjaar. Als u op deze datum de eigenaar van het pand was, bent u voor het hele jaar belastingplichtig. Een verkoop in de loop van het jaar zal daarom niet kunnen leiden tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag. In het algemeen wordt door de notaris bij verkoop een evenredig gedeelte van het aanslagbedrag met de koper verrekend. Dit is te controleren op de afrekening van de notaris.

Wat moet ik doen als ik aangeslagen ben voor de rioolheffing terwijl ik geen eigenaar of gebruiker van het pand ben?

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt hiertegen digitaal bezwaar maken. U kunt ook gebruik maken van het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

Heb ik recht op een gedeeltelijke ontheffing als ik in de loop van het jaar verhuis naar een adres buiten de gemeente?

Omdat de rioolheffing een eigenarenbelasting betreft heeft u bij verhuizing geen recht op een tussentijdse aanpassing van uw aanslag rioolheffing.

Als de gebruikersbelasting vastgesteld is aan de hand van het aantal m³ waterverbruik, dan wordt bij de berekening van het gebruikersdeel al rekening gehouden met de verhuizing.

Kan ik voor de rioolheffing kwijtschelding aanvragen?

Ja. Kunt u door een laag inkomen de rioolheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Moet ik ook rioolheffing betalen als mijn pand niet is aangesloten op het gemeentelijke rioleringsstelsel?

Ja. De rioolheffing geldt voor alle objecten binnen de gemeente, ongeacht of deze wel of niet aangesloten zijn op de gemeentelijke riolering.

Wie betaalt de rioolheffing?

U betaalt rioolheffing als u de eigenaar bent van een perceel waarbij sprake is van een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer van afvalwater, hemelwater of het beheer van het grondwater.

Naast de eigenaar kan ook de gebruiker nog in de rioolheffing betrokken worden.