Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Wie moet de Afvalstoffenheffing betalen?

Alle gebruikers van percelen waar huishoudelijk afval kan ontstaan, betalen afvalstoffenheffing.Voor de hoogte van de aanslag wordt gekeken naar uw gezinssamenstelling op 1 januari van het belastingjaar.

Tarieven 2021

Voor het belastingjaar 2021 zijn voor de afvalstoffenheffing de volgende tarieven vastgesteld:

 • eenpersoons huishouden, € 247,60
 • tweepersoons huishouden, € 271,63
 • meer dan twee personen, € 295,66

Uitleg tariefswijziging 2021
De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn. Alle inwoners samen betalen de kosten van inzameling en verwerking. Bij het berekenen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van drie soorten huishoudens:

- eenpersoons huishoudens
- tweepersoons huishoudens
- meerpersoons huishoudens

De kosten van de inzameling en verwerking bestaan uit een vast deel dat voor ieder huishouden gelijk is en een variabel deel dat per huishouden verschilt. Het variabele deel wordt op basis van een verdeelsleutel toegerekend. Voor eenpersoons huishoudens wordt uitgegaan van een verdeelsleutel van 75%, voor tweepersoons huishoudens 100% en voor meerpersoons huishoudens wordt gerekend met 125%.

De heffing van de afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2021 valt hoger uit dan vorig jaar. Dit komt onder andere doordat huishoudens meer afval aanbieden en doordat de kosten voor de verwerking van het afval zijn gestegen. Daarnaast zijn de inkomsten vanuit grondstoffen (zoals oud papier en glas) lager, mede door internationale marktwerking. Vervuiling van grondstoffen, zoals GFT, textiel en PMD, zorgt ervoor dat meer handelingen nodig zijn om ingezamelde grondstoffen goed uit te sorteren. Vervuiling ontstaat door restafval wat erbij zit. Hierdoor stijgen de kosten voor verwerking en dalen de inkomsten.

De inzet van de gemeente is om goed afvalscheiden te bevorderen en daardoor beter bruikbare grondstoffen in te zamelen.

Verhuizing

 • Verhuizing naar adres buiten de gemeente                                                                              
  Als u in de loop van het jaar verhuist naar een adres buiten de gemeente en u heeft deze verhuizing doorgegeven, dan wordt de aanslag automatisch gedeeltelijk verminderd. U krijgt hiervan bericht.
 • Verhuizing naar adres binnen de gemeente                                                                         
  Als u in de loop van het belastingjaar verhuist naar een adres binnen de gemeente, dan heeft u geen recht op een vermindering. U ontvangt dan geen nieuwe aanslag.

Wijziging gezinssamenstelling

Als de samenstelling van uw gezin in de loop van het jaar wijzigt dan heeft dit geen gevolgen voor uw aanslag. 

Kwijtschelding

Kunt u door een laag inkomen de afvalstoffenheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Veelgestelde vragen

 • U hebt recht op een ontheffing voor de afvalstoffenheffing bij een definitieve opname in een verzorgingshuis (geen ziekenhuis). U kunt binnen zes weken na de opname een verzoek om ontheffing sturen aan:

  ·         de Inspecteur Belastingen
  ·         Postbus 16
  ·         1960 aA Heemskerk

  Stuur bij uw verzoek bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u definitief bent opgenomen in een verzorgingshuis. Als u uitstel van betaling wilt voor de aanslag afvalstoffenheffing dan moet u dit in uw verzoek vermelden. Vermeld daarbij het bedrag waarvoor u uitstel van betaling wilt.

 • Op het aanslagbiljet staat bij de afvalstoffenheffing aangegeven over welke periode van het jaar u wordt aangeslagen. Meestal is dit het hele jaar. Als u in de loop van het jaar in de gemeente bent komen wonen, dan staat hier een kortere periode.

 • U kunt een bezwaar hiertegen indienen. U kunt u digitaal bezwaar indienen of door het reactieformulier dat u bij de aanslag heeft ontvangen ingevuld, ondertekend en inclusief bewijsstukken terug te sturen naar:

  ·         de Inspecteur Belastingen
  ·         Postbus 16,
  ·         1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Nee, een wijziging in de loop van het jaar in de gezinssamenstelling zal niet leiden tot een (gedeeltelijke) vermindering van de aanslag afvalstoffenheffing.

 • Omdat u na 1 januari in de gemeente Heerhugowaard bent komen wonen krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing voor het aantal volle kalendermaanden dat u in dit belastingjaar binnen de gemeente woont. Op uw aanslagbiljet kunt u zien over welke periode het gaat.

  • eenpersoons huishouden, € 247,60
  • tweepersoons huishouden, € 271,63
  • meer dan twee personen, € 295,66

  Uitleg tariefswijziging 2021
  De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn. Alle inwoners samen betalen de kosten van inzameling en verwerking. Bij het berekenen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van drie soorten huishoudens:

  - eenpersoons huishoudens
  - tweepersoons huishoudens
  - meerpersoons huishoudens

  De kosten van de inzameling en verwerking bestaan uit een vast deel dat voor ieder huishouden gelijk is en een variabel deel dat per huishouden verschilt. Het variabele deel wordt op basis van een verdeelsleutel toegerekend. Voor eenpersoons huishoudens wordt uitgegaan van een verdeelsleutel van 75%, voor tweepersoons huishoudens 100% en voor meerpersoons huishoudens wordt gerekend met 125%.

  De heffing van de afvalstoffenheffing voor het belastingjaar 2021 valt hoger uit dan vorig jaar. Dit komt onder andere doordat huishoudens meer afval aanbieden en doordat de kosten voor de verwerking van het afval zijn gestegen. Daarnaast zijn de inkomsten vanuit grondstoffen (zoals oud papier en glas) lager, mede door internationale marktwerking. Vervuiling van grondstoffen, zoals GFT, textiel en PMD, zorgt ervoor dat meer handelingen nodig zijn om ingezamelde grondstoffen goed uit te sorteren. Vervuiling ontstaat door restafval wat erbij zit. Hierdoor stijgen de kosten voor verwerking en dalen de inkomsten.

  De inzet van de gemeente is om goed afvalscheiden te bevorderen en daardoor beter bruikbare grondstoffen in te zamelen.

 • Kunt u door een laag inkomen de afvalstoffenheffing niet betalen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.